ЦИЉЕВИ:

  • Пошумљавање голети и мелиорација деградираних шума и шикара;
  • Озелењавање насеља и подизање ваншумских засада:

–     Унапређивање животне средине у: насељима, предузећима, школама, и                             дечијим установама;

–      Пошумљавање ловних ремиза;

–      Обука младих о лековитом биљу-његово сакупљање, чување и коришћење;

  • Производња садног материјала:

–     Шумских садница;

–    Школваних садница за ветро и пољозаштитне појасеве;

–    Хортикултурних садница и украсног шибља;

–    Садница воћа;

  • Затрављивање деградираних пашњака и ливада:

–     Подела семена трава;

–     Рад на запуштеним сеоским површинама;

–     Рад на запуштеним сеоским утринама;

  • Едукативни рад са омладином на унапређењу животне средине и подизању еколошке свести:

–     Школе лековитог биља;

–     Еколошко-едукативно-радни кампови;

–     Радно производни кампови;

–     Еколошко-едукативни кампови-образовање приватних шумовласника на                        препознавању и изради програма и пројеката;

  • Едукативни рад у школама на подизању свести о очувању животне средине.